Poleg uradnih institucij, znotraj EU delujejo številne agencije in odbori kot so Evropska služba za zunanje delovanje, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij, Evropska investicijska banka in mnoge druge. Več o njih si lahko prebereš na tej povezavi.

Evropski parlament

Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg

705 evropskih poslancev

Predsednik David-Maria Sassoli

Spletna stran Evropskega parlamenta

Evropski parlament je pomemben člen v postopku odločanja na ravni evropske politike in je edino neposredno izvoljeno telo EU, kar pomeni da lahko vsakih pet let polnoletni državljani izvolijo svoje predstavnike. Sestavlja ga 705 evropskih poslancev na čelu s predsednikom Davidom Mario Sassolijem, ki skupaj  zastopajo interese državljanov EU. Evropski poslanci so razvrščeni po svoji pripadnosti v sedem političnih skupin. Evropski parlament ima uradni sedež v Strasbourgu, kjer vsak mesec poteka plenarno zasedanje, v Bruslju je delovni sedež, kjer potekajo zasedanja odborov, političnih skupin in “mini” plenarna zasedanja.

Tri glavna področja delovanja Evropskega parlamenta so: zakonodajna funkcija – skupaj s Svetom EU sprejema zakonodajo, proračunska funkcija – skupaj s Svetom EU sprejema proračun, funkcija demokratičnega nadzora – nadzoruje delo Evropske komisije in Sveta EU.

Evropska komisija

Bruselj

Kolegij 27 članov, po eden iz vsake države

Predsednica Ursula von der Layen

Uradna spletna stran

Evropska komisija (EK) s sedežem v Bruslju je politično neodvisno izvršno telo, kar pomeni, da uveljavlja zakonodajo EU. Sestavlja jo 27 članov (iz vsake države članice po eden) – predsednica Ursula von der Leyen in 26 komisarjev. Slovenski komisar v aktualnem mandatu je Janez Lenarčič, ki je pristojen za področje kriznega upravljanja. Evropska komisija zastopa splošni interes EU, prav zato predlaga in izvaja zakonodajo ter izvršuje proračun EU. Poleg tega Evropska komisija zastopa EU na mednarodni ravni in v imenu EU sklepa mednarodne sporazume.

Svet Evropske unije

Bruselj

Ministri držav članic, glede na obravnavano politiko

Vsaka država članica po načelu 6 mesečne rotacije

Svet Evropske unije s sedežem v Bruslju je skupaj z Evropskim parlamentom zakonodajno telo, ki predstavlja vlade držav članic. Sestavljajo ga ministri držav članic, ki sprejemajo zakone in usklajujejo politike. Svet EU nima stalne zasedbe, pač pa se glede na področje politike, ki je v obravnavi, sestaja v desetih različnih sestavah. Sej se udeleži minister iz države članice, ki je pristojen za to področje. Glavne naloge so sprejemanje zakonodaje skupaj z EP, usklajevanje politik držav EU, priprava zunanje in varnostne politike EU, sklepanje sporazumov in sprejemanje proračuna. Vsaka država članica prevzame predsedovanje Svetu EU za obdobje šestih mesecev, Slovenija bo Svetu EU predsedovala od 1. julija 2021.

Sveta EU ne smeš zamenjati z Evropskim svetom, ki ga sestavljajo predsedniki vlad ali držav in odločajo o politični usmeritvi EU ter Svetom Evrope, ki ni organ EU.

 

Evropski svet

Bruselj

Voditelji držav članic ali vlad držav, predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije

Predsednik Charles Michel

Evropski svet predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU. Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali predsedniki vlad držav članic, ki oblikujejo splošne politične smernice in prednostne naloge EU. Slovenijo na zasedanjih Evropskega sveta predstavlja predsednik vlade. Zasedanja Evropskega sveta v Bruslju so vsaj dvakrat v vsakem polletju in jih vodi predsednik Charles Michel. Evropski svet nima zakonodajnih pristojnosti in določa politično agendo EU.

Sodišče Evropske unije

Luxemburg

Sestavljeno iz dveh organov - sodišče (1 sodnik iz vsake članice), splošno sodišče (dva sodnika iz vsake članice)

Sodišče Evropske unije je najvišji sodni organ EU s sedežem v Luksemburgu. Sodišče EU zagotavlja uporabo in enotno razlago prava Evropske unije prav tako rešuje pravne spore med državami članicami in institucijami EU. Sodišče ima najvišjo oblast pri vseh vprašanjih prava EU. Sodišče Evropske unije sestavljata dva organa – sodišče in splošno sodišče. Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice in enajst generalnih pravobranilcev. Trenutni sodnik iz Slovenije je Marko Ilešič (Maja Brkan tba). Pri splošnem sodišču, ki je sestavni del Sodišča Evropske unije, pa mora vsaka država članica imenovati dva sodnika za mandat šestih let.

Evropska centralna banka

Frankfurt

Predsednica Evropske centralne banke in guvernerji nacionalnih centralnih bank

Predsednica Christine Lagarde

Evropska centralna banka s sedežem v Frankfurtu na Majni je odgovorna za monetarno politiko Evropske unije. Odgovorna je tudi za upravljanje z enotno denarno valuto evro in zagotavlja stabilnost cen. Evropska centralna banka ima zagotovljeno neodvisnost s številnimi določbami. Niti Evropska centralna banka niti centralne banke držav članic ne smejo sprejemati navodil od institucij EU ali katerih koli drugih organov. Institucije EU in vlade držav članic so se odpovedale vsakemu poskusu vplivanja na delovanje in načrte Evropske centralne banke. Sestavljajo jo guvernerji centralnih bank vseh držav članic EU na čelu s predsednico Christine Lagarde. Slovenijo znotraj ECB predstavlja Boštjan Vasle.

Evropsko računsko sodišče

Luxemburg

Po en član iz vsake države članice

Predsednik Klaus-Heiner Lehne

Evropsko računsko sodišče s sedežem v Luksemburgu preverja pravilnost zbiranja in porabe sredstev EU ter izboljšuje finančno poslovodenje EU. Poleg tega mora preverjati pravilnost finančnega poslovodenja. Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice, ki skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Rezultati in analize so po koncu vsakega proračunskega leta predstavljeni v letnem poročilu, ki je na voljo evropski javnosti. Sodnike imenuje Svet EU za šest let, in sicer tako, da po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme seznam članov, ki je sestavljen v skladu s predlogi držav članic. Trenutni sodnik iz Slovenije je Samo Jereb.